Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Heutinck Makelaardij B.V. aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Heutinck Makelaardij B.V. te worden verkregen.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Heutinck Makelaardij B.V. komen.